Chia sẻ kiến thức liên quan phát sinh trong quá trình vận hành, sử dụng ngôi nhà